Eén koers varen op kindveiligheid, heel logisch en toch nieuw

Stel: je gezamenlijke opdracht voor de gemeente is afgerond. En je weet dat je samen nog meer kunt doen op het gebied van kindveiligheid. Wat doe je dan? Precies, je gaat door! Maar hoe? Dat was de centrale vraag voor de Vijfhoek Kindveiligheid in 2017. Het antwoord hierop is vastgelegd in een gemeenschappelijke visie op kindveiligheid. Een visie die in 2018 vervolg krijgt met een pilot in Amsterdam-Oost. Lobke van Rijn, projectleider van de Vijfhoek Kindveiligheid, over het verloop van deze bijzondere samenwerking en het effect van overal vijfhoeken.

De aanleiding De Vijfhoek Kindveiligheid is ontstaan in 2015. Aanleiding was een ernstig incident dat plaatsvond in Amsterdam.

2016, het begin van de samenwerking

In 2016 werkten de vijf betrokken partijen bij De Vijfhoek Kindveiligheid vooral aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking op kindveiligheid. Er volgden duidelijke afspraken over de definitie van kindveiligheid. Ook namen de deelnemers één gezamenlijk risicotaxatie-instrument in gebruik.

HET ONTSTAAN VAN DE VIJFHOEK KINDVEILIGHEID

In 2015 werd een tienjarige jongen doodgestoken door zijn vader. Hoewel de problematiek in het ge- zin bij de betrokken jeugdhulpverlenende instanties bekend was, gingen er onvoldoende alarmsignalen af betreffende de veiligheid van het kind.
Op basis van dit incident en nog drie andere calamiteiten volgde, in opdracht van de gemeente Amsterdam, een onderzoek naar het functioneren van het lokale jeugdstelsel. Hieruit bleek dat de samenwerking tussen de verschillende schakels binnen de jeugdzorg beter moest. Ook was er bij ouderproblematiek nog te weinig oog voor de vei- ligheid van het kind.

Na het onderzoek volgde vanuit de gemeente Amsterdam een plan van aanpak met daarin aan- bevelingen voor verschillende partijen, waaronder Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Met het oog op het verbeteren van de samenwerking, besloten vijf regievoerende partijen op het gebied van kind- veiligheid de acties die hen betroffen, gezamenlijk op te pakken. De naam van dit initiatief: De Vijfhoek Kindveiligheid.

Eind 2016 waren bijna alle verbeterpunten uit het plan van aanpak van de gemeente opgepakt. Een samenwerking was in die zin niet langer noodzakelijk. Lobke van Rijn: “Toch waren we voor ons gevoel nog niet klaar. We wilden met elkaar verder, maar moesten de samenwerking nu zelf invullen.”

DE VIJFHOEK KINDVEILIGHEID

Opgericht in:
2015
Deelnemers:
Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland, Ouder- en Kindteams, Samen DOEN teams William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Doel:
Een betere samenwerking tussen alle schakels in de jeugdzorg om zo de veiligheid van kinderen te waarborgen.

“De lijnen worden letterlijk korter.”

2017, gezamenlijke visie

In 2017 richtte De Vijfhoek Kindveiligheid zich met name op ouderproblematiek en dan vooral in samenwerking met de GGZ. “Daarnaast zijn we doorgegaan op de overdracht in de keten”, vult Lobke aan. “Zo hebben we met elkaar gekeken wat er zou moeten gebeuren op het moment dat een gezin ergens in de jeugdzorg binnenkomt. Deze doorlopende lijn is het voornaamste thema binnen ons visiestuk De Rode Draad.” Dit visiestuk, ontstaan in samenwerking met de Ronde Tafel van specialistische jeugdhulp, vormt nu het nieuwe vertrekpunt voor de huidige samenwerking.

“De lijnen worden letterlijk korter.”

Overal vijfhoeken

Waar men elkaar in het begin vooral op bestuursniveau vond, zijn er dit jaar in bijna alle Amsterdamse stadsdelen vijfhoeken ontstaan op teamleidersniveau. Lobke:“De lijnen worden letterlijk korter en dat is mooi om te zien. De volgende stap is de samenwerking tussen de professionals in het werkveld. In dat kader start per 1 april 2018 een pilot met professionals in Amsterdam-Oost. Verloopt deze goed, dan kunnen we de samenwerking breder doorvoeren.”

DE RONDE TAFEL

Deelnemers: Altra, Spirit, Opvoedpoli, MOC Ka- bouterhuis, De Bascule, het Leger des Heils, HVO Querido en Cordaan.
Behalve het delen van een gezamenlijke visie op kindveiligheid, nemen de Ronde Tafel en de Vijf- hoek Kindveiligheid ook deel aan elkaars overleg. Dit zorgt voor een doorlopende verbondenheid.

Gemeenschappelijke opdracht kindveiligheid

Op dit moment werkt de gemeente aan een gemeenschappelijke opdracht op kindveiligheid. Lobke juicht dit toe. “Het is belangrijk dat vaste afspraken rondom kindveiligheid worden opgenomen in het koersbesluit, wat ten grondslag ligt aan het jeugdstelsel. Zo kunnen alle partijen, ook buiten de Vijfhoek Kindveiligheid, elkaar hier scherp op houden.”
De toekomst van de Vijfhoek Kindveiligheid?
“Nu we alle afspraken met de pilot in de praktijk gaan brengen, komen er vast nieuwe vragen op ons pad.
Hier zullen we met zijn vijven een antwoord op moeten vinden. Ook wanneer de samenwerking straks helemaal is ingericht, zal de Vijfhoek Kindveiligheid denk ik blijven bestaan. Maar wel met een ander karakter. Dan kunnen we nog meer in de breedte kijken wat we voor elkaar
en voor gezinnen kunnen betekenen.”

PILOT INNOVATIEVE PSYCHIATRIE

Naast de gezamenlijke focus op ouderproblematiek vanuit de Vijfhoek Kindveiligheid, is Jeugdbescher- ming in 2017 in samenwerking met de GGD en GGZ een succesvolle pilot gestart in het screenen van ouders op mogelijke psychiatrie.