Medezeggenschap en toezicht in 2017

De raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad. Allemaal zijn ze op eigen wijze verbonden met Jeugdbescherming Regio Amsterdam, en met elkaar. Want kijken hoe Jeugdbescherming in haar ontwikkeling als organisatie nog verder kan groeien, is een gezamenlijke drijfveer.

RAAD VAN TOEZICHT
Scheidende leden Philip Lemmens en Bas van der Velde over bevlogenheid, meedenken en het gevoel dat je iets belangrijks doet.

ONDERNEMINGSRAAD
Voorzitter Petra de Vries over het bespreekbaar maken van werkdruk, de afronding van KwaliTIJD en over vooruitgang.

CLIENTENRAAD
Voorzitter Monique van Weehuizen vertelt hoe de cliëntenraad haar steun aan ouders en kinderen verder professionaliseert.

De OR: van beleid naar praktijk

‘Vooruitgang’ is het woord voor 2017 volgens voorzitter van de ondernemingsraad (OR) Petra de Vries. Neem bijvoorbeeld de werkdruk. Kwam dit onderwerp met ‘KwaliTIJD voor het kind’ in 2016 op de agenda, in 2017 is dit thema officieel als onderdeel in de cao Welzijn opgenomen. De volgende stap wordt de implementatie van een instrument om werkdruk te meten. En zo maakt de OR, vanuit het meedenken over beleid, concrete stappen naar verbeteringen waar medewerkers in hun dagelijkse werk van profiteren.

ONDERNEMINGSRAAD 2017

Bestaat in totaal uit 11 leden. Er zijn 2 leden vertrokken en 2 nieuwe leden toegetreden. Dit jaar heeft de raad voor het eerst een teammanager als lid verwelkomd. Onderwerpen in 2017: Afrondende fase KwaliTIJD voor het kind, eigen risico-dragerschap, Talent Motivatie Analyses.

In 2016 pleitte Petra de Vries namens de OR voor een pas op de plaats wat betreft nieuwe initiatieven. Die is er gekomen, wel werd het bestaande initiatief KwaliTIJD verder vormgegeven. Petra de Vries: “Iedereen onderkende al jaren dat er werkdruk was, maar het kon nooit gemeten worden. Als OR hebben we ons hier, in nauwe samenwerking met de FNV, tijdens de vooronderhandelingen van de cao Welzijn, dit jaar sterk voor gemaakt. En met succes. In de nieuwe cao ligt vast, dat iedere organisatie in de jeugdzorg beleid moet maken waarmee werkdruk bespreekbaar wordt. Zelf heeft het bestuur van Jeugdbescherming onderzoek naar werkdruk onder gezinsmanagers laten uitvoeren. Als OR hebben we in aanvulling daarop interviews en een enquête gehouden onder alle andere groepen medewerkers. Daaruit bleek dat mensen het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen. Terwijl dat in deze organisatie wel gewoon kan. Om collega’s te laten ervaren dat je niet hoeft weg te lopen voor een gesprek, hebben we in een aantal individuele gevallen ondersteuning geboden. Die gesprekken zijn allemaal goed gegaan.

“Belangrijk is dat we open met elkaar blijven praten over werkdruk.”

De uitkomsten van de onderzoeken schetsten mogelijkheden om preventief beleid te maken op werkdruk. Inmiddels hebben we een meetinstrument ontwikkeld wat voor teammanagers inzichtelijk maakt hoe de afzonderlijke teamleden zich voelen en hoe het team in zijn geheel de werkdruk ervaart. Belangrijk hierbij is dat er open met elkaar over werkdruk wordt gesproken. Werkdruk, ziekteverzuim en verloop hangen nauw met elkaar samen. Daarom wilden we, aansluitend op het gesprek over werkdruk, ook weten hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze medewerkers voldoende veerkracht houden om bij Jeugdbescherming te blijven. In overleg met de raad van bestuur en raad van toezicht, besloten we alle teams een Talent Motivatie Analyse (TMA) te laten doorlopen. Een TMA geeft een medewerker duidelijkheid over vragen als: waar sta ik? Wat zijn mijn talenten en hoe gebruik ik mijn talenten in mijn functie? Vervolgens wordt gekeken naar wat dit betekent voor het team. In mijn eigen team gaven mensen aan, dat het niet lekker liep. Het is goed dat dat wordt uitgesproken. Vervolgens kijk je samen waarin je elkaar hebt gemist. De waarborging van talentmanagement is een mooi onderwerp om verder op te pakken. Het jaar 2017 staat voor mij voor vooruitgang. Wat ik nastreef voor 2018? Dat we wat mij betreft nog eerlijker naar elkaar toe mogen worden.”