2017: de opmaat naar een volgende periode

Een jaar waarin alles samen is gekomen, zo omschrijven bestuurders Sigrid van de Poel en Claire Vlug 2017. Verschillende projecten kwamen tot wasdom en er is hard gewerkt aan de thema’s: ‘stabiliteit’, ‘navolgbaarheid’ en ‘verbondenheid voor het kind’. Extra winst: alle opgezette initiatieven zijn elkaar gaandeweg gaan versterken zodat er een stevige basis ligt. Vanuit die positie richt Jeugdbescherming Regio Amsterdam zich op een volgende fase: werken volgens de bedoeling. Binnen én buiten de regio Amsterdam.

Na een pittig 2016 gaat 2017 de boeken in als een jaar waarin Jeugdbescherming zichzelf als organisatie heeft ontwikkeld door terug te gaan naar haar kern: kinderen veilig stellen vanuit het werken volgens de eigen methodiek. Ook wel het ‘werken volgens de bedoeling’ genoemd. Om dat vanuit de juiste basis te kunnen doen, lag de focus op drie thema’s: ‘stabiliteit’, ‘navolgbaarheid’ en ‘verbondenheid voor het kind’.

WAT SPEELDE ER IN 2016?

In 2016 tekenen zich de gevolgen van de transitie af. Jeugdbescherming Regio Amsterdam ziet de complexiteit van de problematiek in gezinnen toenemen. Daarnaast lopen het verloop en ziekteverzuim onder medewerkers op.
Tijdgebrek maakt het werken volgens de methodiek moeilijker. Die ontwikkelingen, in combinatie met een krapper wordende arbeidsmarkt, zorgen voor een toenemende werkdruk. Het gevoel ontstaat dat Jeugdbescherming door alle ontwikkelingen van buitenaf, afdrijft van het optimaal uitvoeren van de missie ‘Ieder kind veilig’. Eind 2016 worden verschil- lende initiatieven gestart die Jeugdbescherming weer dichter bij haar kern moeten brengen.
In 2017 wordt hier op voortgeborduurd en plukt Jeugdbescherming de eerste vruchten van de ingezette koers.

“Verbondenheid met elkaar zorgt uiteindelijk voor meer stabiliteit.”

Stevig fundament

In 2017 bouwde Jeugdbescherming verder aan de koers die eind 2016 werd ingezet. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was het op peil brengen van de bezetting. Claire: “Het is ons beter gelukt mensen binnen te houden door met de juiste dingen bezig te zijn. Mensen hebben gezien dat er geïnvesteerd wordt in elkaar om samen beter te worden. Zo is er werk gemaakt van talentontwikkeling, maar ook van pilots zoals ‘Innovatieve psychiatrie’, waarbij we een samenwerking zijn aangegaan met de GGD en GGZ, en ‘De bedoeling op 10’ waarin het aantal gezinnen per gezinsmanager is teruggebracht om meer ruimte te creëren voor het methodetrouw werken. Daar samen aan werken, maakt dat mensen vitaal kunnen en willen blijven bijdragen aan de missie ‘Ieder kind veilig’.”

Stabiliteit

Een van de belangrijkste doelen in 2017 was het brengen van stabiliteit in de basisteams om zo het werkplezier en -vermogen van medewerkers te verhogen en het verloop en verzuim terug te dringen. Sigrid: “Om meer stabiele teams te creëren, besloten we samen met de ondernemingsraad en de raad van toezicht tot het inzetten van de Talent Motivatie Analyse teamdagen. Deze teamdagen hebben het gesprek over talenten, drijfveren, ieders rol in een team en gebruikmaken van elkaars talenten, op gang gebracht. Ook zaken waar mensen tegenaan lopen, zijn hierdoor beter bespreekbaar geworden. Meer verbondenheid met elkaar zorgt uiteindelijk voor meer stabiliteit.“

Claire: “Uit de Mental Check Up-gesprekken bleek dat mensen 2017 positiever hebben ervaren dan 2016. En dat terwijl de werkdruk nog steeds hoog ligt. Dat vond ik opvallend, dan zie je dat de organisatie als zodanig wel een stap heeft gemaakt. De verloop- en verzuimcijfers 2017 bevestigen dat.”

Navolgbaarheid

In 2016 constateerden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Justitie en Veiligheid dat Jeugdbescherming in haar dossiers te weinig navolgbaar was. Jeugdbescherming liet daarop in 2017 intern onderzoek doen en is de navolgbaarheid in de loop van het jaar blijven toetsen.

Claire: “Navolgbaarheid, het laten zien wat je doet en waarom je bepaalde besluiten of stappen hebt genomen, is echt gaan leven dit jaar. We zijn nu navolgbaarder voor gezinnen en voor elkaar.”
Sigrid: “Dat is belangrijk, zeker wanneer een collega een gezin overneemt. Weten wat er speelt bij de gezinnen van je collega’s draagt bij aan de verbondenheid voor het kind én de stabiliteit in een team.”

Sigrid: “Jeugd Veilig Verder is onderdeel van een plan waar we al jarenlang aan bouwen. Vanuit ons oprechte geloof in de aanpak hebben we eigen faciliteiten zoals de Akademie opgericht. Hierdoor kunnen we kennis over de methodiek makkelijker delen. Door bijvoorbeeld trainingen in-company te geven, zoals nu bij Jeugdbescherming West.”

Claire: “Hoewel al deze projecten voortvloeien uit een vooropgezet plan, hebben we het tempo waarop ballen uiteindelijk gaan rollen, niet in de hand. Lumens kwam per toeval op ons pad, aan de andere kant: we zorgen dat we vindbaar zijn voor partijen die verbinding zoeken. Het is mooi om te zien dat er dankzij alle initiatieven nu een olievlekeffect in werking lijkt te zijn gezet.”

2018: Werken volgens de bedoeling

Sigrid: “De drie thema’s ‘stabiliteit’, ‘navolgbaarheid’ en ‘verbondenheid voor het kind’ hebben dit jaar handen en voeten gekregen. Hierdoor staat alles klaar om in 2018 volledig volgens ‘de bedoeling te gaan werken’. Het mooie vind ik dat we deze thema’s in eerste instantie afzonderlijk van elkaar hebben ingevuld, maar dat ze gedurende het jaar bij elkaar zijn gekomen en elkaar hebben versterkt. ”Claire: “Er ligt nu een basis waar vanuit we vooruit kunnen, een opmaat naar een nieuwe periode.”

“We zorgen dat we vindbaar zijn voor partijen die verbinding zoeken.”

TROTS

Claire: “Het maakt me trots dat we datgene wat we wilden uitvoeren, ook daadwerkelijk hebben uitgevoerd. Ik denk hierbij aan mooie initiatieven zoals de pilots en ook aan de TMA-teamdagen. Dat hebben we voor elkaar gekregen ondanks alle ontwikkelingen van buitenaf, want het jeugdstelsel blijft een voortdurend veranderende omgeving.”

Sigrid: “Ik ben trots op de concretisering van ‘De bedoeling op 10’. En dat op lokaal niveau professionals elkaar beginnen te vinden, zoals bij de Vijfhoeken. Daarnaast hebben we met een volgende stap in de ARIJ (een veiligheidscheck red.) het veiligheidsdenken weer verder ontwikkeld. Al gaat die ontwikkeling pas in 2018 echt zijn beslag krijgen.”